maandag 22 mei 2017

Beloning voor 'zuinig licht' bij De Kat

Als beloning voor de vervanging van de buitenlampen door energiebesparend voetlicht bij molen De Kat heeft de gemeente Uitgeest de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens een subsidie van 2500 euro gegeven.

Vorige week donderdag kwam ik naar het molenerf om daar aan molenaar Gerbrand de Vries een 'groencertificaat' uit te reiken. Ook de directeur van de leverancier van de verlichting Marco de Vries van Ledsko uit Uitgeest was daarbij aanwezig. De vrijwilligers van de Suam hebben de nieuwe bekabeling zelf aangelegd. De oude lichtinstallatie had een energieverbruik van 6000 watt, de nieuwe lampen zijn tien keer zo zuinig.

Bron: Uitgeester

maandag 15 mei 2017

Duurzaam zwembad de Zien

"Uitgeest is zijn vele grotere zusters een slag voor!" - Dagblad Kennemerland, 1 april 1961.

Met deze zin kopte het Dagblad Kennemerland dat de gemeente Uitgeest als een van de eerste gemeente in de regio een open lucht zwembad opende. Nog geen paar maanden ervoor was de gasbel van Slochteren ontdekt en was Nederland begonnen aan een grote warmtetransitie nl. de installatie van CV aangesloten op het in ontwikkeling zijnde gasnetwerk.

De parallel met nu, anno 2017, is gemakkelijk te trekken. Ook nu staan we aan de vooravond van een warmte transitie, dit keer in de richting van duurzame en hernieuwbare bronnen. Zwembad de Zien heeft van de gemeente een verlenging van de exploitatie overeenkomst gekregen, vooruit lopend op de afgesproken evaluatie, om haar duurzame investeringen mogelijk te maken. Daarom kan je met recht stellen dat ook nu "Uitgeest zijn vele grotere zusters een slag voor is".zondag 25 september 2016

Wereld Alzheimer Dag

Dementie als ziekte beeld is mij wel bekend omdat ik er zowel privé als in mijn werk mee te maken heb gehad. Echter, het is ook een ziekte dat vele gezichten heeft. In de expositie "Dichter bij Dementie" worden deze in woorden en beelden getoond. Het verhaal van mensen met dementie en hun naasten is door 14 lokale dichters verwoord in een gedicht en fotograaf Michel Mulder heeft vervolgens de gedichten in beeld gebracht.Afgelopen donderdag mocht ik in het kader van Wereld Alzheimer Dag de expositie in het gemeentehuis openen. Samen met buurgemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Castricum heeft Uitgeest vorig jaar het convenant "Dementie vriendelijke gemeente" getekend. Bewustwording bij iedereen in de gemeenschap is de eerste stap en de expositie draagt daar zeker aan bij. Verder, heb ik in het bijzonder stil gestaan bij een initiatief wat breed ondersteund wordt door buurt bewoners, vrijwilligers, ondernemers en de gemeente, nl. Thuis Bij, dagbesteding oudere mensen met dementie in een vroeg stadium. Zie filmpje hieronder.


woensdag 14 september 2016

Positieve gezondheid in de wijk.

Afgelopen woensdag, 8 september, organiseerde ZON-H, kenniscentrum van zorg in de regio Noord Holland, weer de jaarlijkse strandwandeling waar partners in de zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning met elkaar in gesprek gaan over actuele thema's. Dit jaar staat in het teken van positieve gezondheid en zorg in de wijk. Ik was uitgenodigd als voorloper en heb me laten inspireren door verschillende mensen uit de praktijk!


Wat is positieve gezondheid?
Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Daarmee biedt dit nieuwe gezondheidsconcept een alternatief voor de definitie van de World Health Organisation (WHO). Bron: www.allesisgezondheid.nl

Wat betekent dit voor zorg in de wijk?
Als het gaat om individuele gezondheid zijn vele zaken niet beïnvloedbaar. Denk bijvoorbeeld aan genetica. Daarom zou de focus moeten liggen op het vergroten van het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Dit is vooral een proces van samen doen en leven. Het ondersteunend netwerk, zowel informeel (buren, mantelzorgers, etc.) als formeel (zorg en welzijn), in de wijk zou daarom een sluiten geheel moeten zijn. Dit vraagt om een maatschappelijke ontwikkeling die de gemeente vooral moet bevorderen en steunen.  

Wat kunnen we ermee in Uitgeest?
Inmiddels is er een woonvisie vastgesteld waarin nadrukkelijk input is geleverd door inwoners, maatschappelijke organisaties, etc. als het gaat om wonen, zorg en welzijn. Belangrijke vraag daarbij is: "Welke type woningen zijn in de toekomst nodig om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen?"
Vervolgens, is de gemeente in gesprek gegaan tijdens een bijeenkomst, begin juli, over de vraag "Hoe inclusief is uw vereniging" (zie openingswoord). Naast passend wonen is nl. ook mee (kunnen) doen aan maatschappelijk verkeer bevordelijk voor positieve gezondheid.

Tot slot, zijn er tijdens de strandwandeling tal van ideeën gewisseld die vooral de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie kunnen verbeteren. Een idee dat me voor Uitgeest wel interessant lijkt is Welzijn op Recept. (Zie Trimbos instituut). Wordt vervolgd!


woensdag 7 september 2016

Het nieuwe jongerenwerk gaat van start!

Gedurende de zomer is het jongerenwerk in Uitgeest opnieuw aanbesteed. Vanaf 1 september is Stichting Welzijn Bergen officieel van start gegaan. Samen met Frans Pals, wijkagent, de CJG coördinator en de jongerenwerkers heb ik onlangs een rondgang gemaakt langs de "vindplaatsen". Begin oktober presenteert het jongeren werk het nieuwe programma.De nieuwe opzet is tweeledig; aan de ene kant is er een sociaal beheerder van het Zienhouse en aan de andere kant een ambulant jongerenwerker. Samen gaan zij de maand september in gesprek met natuurlijk de jongeren zelf en andere betrokkenen om een programma op te stellen. De vernieuwde opdracht aan het jongeren werk is om meer verbindingen te leggen in het dorp met meer groepen jongeren dan voorheen. De bedoeling is dat zij preventief werken aan jeugdproblematiek.

Naast het jongerenwerk is in samenwerking met  de Jeugd en Jongerenraad ook het programma van Social Brokers van start gegaan. Social Brokers moet er voor zorgen dat kleine problemen waar jongeren mee kampen niet zomaar groter worden. Het zijn bekende mensen rondom de jongeren zoals familie, vrienden en bekenden die nu ook al helpen en adviseren. Social Brokers gaat ervoor zorgen dat het netwerk om jongeren hen nog beter ondersteunt. Samen werkt vaak gewoon beter!

Tot slot zal binnenkort de buurtsportcoach beginnen. Deze ondersteunt verenigingen om sport en spelactiviteiten te organiseren voor alle groepen in het dorp; zo ook voor jongeren die wellicht nog niet veel met sport en bewegen doen. Ook hier zie ik kans op een mooie samenwerking met het jongerenwerk.

Raadsinformatiebrief (link volgt hier snel)

dinsdag 12 juli 2016

Hoe inclusief is uw vereniging?

(Welkomstwoord avond over inclusieve dorpsgemeenschap - Uitgeest, 12-07-2016)

Vanavond stellen we u de vraag "Hoe inclusief is uw vereniging?" Met andere woorden: Wat kan uw vereniging bijdragen aan een inclusieve dorpsgemeenschap; een dorp dat voor iedereen geschikt is?!

Waarom inclusie?
De participatiesamenleving stelt Uitgeest voor heel wat uitdagingen. Inclusie is daar een mogelijk antwoord op. Het stelt namelijk de mogelijkheden en talenten van al onze inwoners centraal. Op die manier blijft iedereen mee tellen en sluiten we niemand buiten. 

De sociale teams in de wijk steken hierop in bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. Er wordt vooral gekeken naar wat mensen met een ondersteuningsvraag zelf zouden kunnen en willen. Ook wordt er gekeken of en hoe men dit in hun eigen omgeving en m.b.v. het eigen netwerk kan organiseren. 

In het verlengde daarvan zou het natuurlijk enorm helpen als de omgeving ontvankelijk is voor de behoeften van deze mensen. Verenigingen zouden hieraan vorm kunnen geven als het gaat om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of deelname aan een activiteit.

Dit kan bijvoorbeeld met behulp van begeleiding maar ook door simpel weg de toegankelijkheid van, vaak gemeentelijke, accommodaties aan te pakken. Ook zijn andere voorwaarden denkbaar. In vele gevallen is het ook gewoon een kwestie van doen en wordt het ook al gedaanVanavond is ook bedoeld de succes voorbeelden met elkaar te delen. 

Uiteindelijk draait inclusie ook om "Gelijke rechten voor iedereen". Om een beeld hiervan te geven, laat ik u een kort filmpje zien van het netwerk voor mensen met een chronische ziekte of beperking."Gelijke rechten mogelijk maken is een taak van ons allemaal!"... maar we doen het samen, inclusief de gemeente!

U krijgt zo dadelijk een drietal presentaties van voorbeelden hoe de gemeente u, als vereniging, hierbij zou kunnen ondersteunen. Dit is slecht een kleine selectie van mogelijkheden en suggesties zijn altijd welkom. 

Vervolgens kunt u met elkaar in gesprek gaan over wat er tussen gemeente en verenigingen afgesproken kan worden om inclusie te bevorderen. De opbrengst van deze avond, wordt gebruikt als input voor het opstellen van een actieplan. 

dinsdag 5 juli 2016

Het doel is alles eenvoudiger en beter te maken (Regionale Courant)

Antoine Tromp is wethouder in Uitgeest en voorzitter van het Bestuurlijk Inkoop Team voor de Wmo. Hij is een groot voor￾stander van de invoering van resultaatsturing. “Als we het ‘hoe’ loslaten en overlaten aan de aanbieders, komt er straks enorm veel creativiteit vrij.”

Al in 2015 spraken de regioge￾meenten de wens uit om resul￾taatsturing in te voeren, vertelt Antoine. “Resultaatsturing houdt in dat we als gemeente aangeven welke resultaten we willen berei￾ken en dat de zorgaanbieder sa￾men met de cliënt bepaalt hoe deze resultaten worden behaald. De gemeenten bepalen het ‘wat’ en de aanbieders het ‘hoe’. We moe￾ten dus de regie anders invullen dan we nu doen."

Maatwerk en innovatie 
Resultaatsturing stimuleert maat￾werk voor de cliënt, stelt Antoine. “Het vereist wel dat je goed kijkt naar de onderliggende vraag van een cliënt. Een cliënt kan om heel verschillende redenen dagbeste￾ding krijgen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van eenzaamheid, om een mantelzorger te ontlasten of omdat de cliënt last heeft van beginnende dementie en je op de￾ze manier het ziekteproces goed kunt monitoren. Als je de zorg￾vraag helder hebt, kun je als aan￾bieder met een ander en beter pas￾send aanbod komen. Ook met heel innovatief aanbod. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen dat een cliënt met een lichtverstandelijke beperking meer baat heeft bij elke dag een kort contactmoment via de app of het beeldscherm, dan elke week een uur hulp.” In het huidige bekostigingsmodel is het slechts beperkt mogelijk om dit aan te bieden, zegt de wet￾houder. “Als je zorgaanbieders de vrijheid geeft, komen ze wellicht met heel andere oplossingen. Dat is voor ons als gemeenten best spannend, want je laat de sturing op inzet van uren voor een groot deel los.” Daarvoor in de plaats komt het goed en periodiek eva￾lueren van de doelen die de consulent van de gemeente samen met dei  ët( vertegenwoordiger) heeft gesteld. “Als de cliënt niet tevreden is of de resultaten zijn niet behaald, beëindigen we de ondersteuning door de aanbieder.”

Motivatie
Welke hobbels moeten we nog nemen voordat resultaatsturing kan worden ingevoerd? “Het vraagt om een verschuiving van aan￾dacht van administratieve con￾trole achteraf naar communicaties tusen aanbieder en gemeente wan￾neer maar nodig. Deze verande￾ring zal ten goede komen aan de continue verbetering van de kwa￾liteit van dienstverlening. Het is een flinke klus om iedereen voor te bereiden. Zo moeten de Wmo￾consulenten worden geschoold in de nieuwe werkwijze. Maar je moet het niet groter maken dan het is. Als de motivatie er is, moet het lukken.”

Goede beweging
Om cliënten en aanbieders tege￾moet te komen, kijkt regio Alk￾maar nu of het systeem voor de eigen bijdrage kan worden ver￾eenvoudigd of deels afgeschaft. “Het kost aanbieders veel tijd om dit goed te administreren. Boven￾dien is de eigen bijdrage gekop￾peld aan het aantal uur onder￾steuning dat wordt geboden en dat staat haaks op het idee van resul￾taatsturing. We moeten het simpel houden en de aanbieders met zo min mogelijk administratie op￾schepen. Dan kan er meer aan￾dacht en geld naar de cliënt zelf.” De beweging is goed, vindt Antoine. “Maar de invoering van nieuwe Wmo-taken gaat gepaard met een bezuinigingsopdracht. We moeten onze taak met gepaste zorgvuldigheid uitvoeren. Daar￾om geloof ik erin dat als we het ‘hoe’ vrijlaten, we – ondanks de korting – goede ondersteuning kunnen bieden, meer maatwerk kunnen leveren en beter kunnen aansluiten bij de behoeften van de cliënt.

Dit artikel is hier te lezen in de Regionale Courant Regio Alkmaar